හැම විටම අනුන්හට දෝෂාරෝපනය කර කර ඉන්නේ වැඩ බැරි, වැඩක් කරගන්නේ නැති මිනිස්සු. තමන්ගේ නොහැකියාව වසා ගන්නට එක් ආයුධයක් ලෙස ඔවුන් එය පාවිච්චි කරනවා. මේ දින වල දේශපාලන වේදිකාවේ කථා අහද්දි මේ නායකයෝ කාටවත් වැඩ බැහැ. මේ දේශපාලකයන් ආදර්ශයට ගත යුත්තේ ව්‍යාපාරිකයින් ඔවුන් අනුන්ට දෝෂාරෝපණය කර කර ඉන්නේ නෑ.තමන්ගේ වැඩ හරියට කරනවා. මේ පක්‍ෂ, විපක්‍ෂ සියළු දේශපාලකයින් අලෙවිකරණය පිලිබද ඉගෙන ගත යුතුයි. අලෙවිකරණය පිලිබද මේ අයට දැණුම තිබෙ නම් රටට මෙවන් විනාශයක් වෙන්නේ නැත. (වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පී.බී.දිසානායක මහතා, කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම හා අභිපේ‍්‍රරණය පිළිබද පුහුණු වැඩසටහන අමතමින් මෙසේ පැවසීය.)

Posted by ACCIA on Feb 6th, 2018 and filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Sir

Recent Entries

Photo Gallery