අනුරාධපුර වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දෙමළ භෂා පාඨමාලාවේ(රාජ්‍ය භාෂා විභාගය සදහා) 2020 වර්ෂය සදහා නව පඨමාලා ආරම්භයට සිසුන් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඔුනා         SLIM Marketing (MIS,PCM) පාඨමාලාවේ 2020 වර්ෂය සදහා නව පඨමාලා ආරම්භයට සිසුන් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඔුනා         මානව සම්පත් කළමණාකරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020 වර්ෂය සදහා නව පඨමාලා ආරම්භයට සිසුන් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඔුනා        

Message from the
Director General

Since The Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture is the main body which guides and leads the Private Sector in the district, it is our main responsibility and our objective to help develop their businesses and bring them forward through this competitive world. In that expectancy leading the entrepreneurs for using the Modern Technology holds a significant place. Launching of this Web Site is a main step under that objective. We recognized that their lack of knowledge acts as a main obstacle in the path of developing their businesses. Together with the modern technology Our Web Site will act in order to provide the necessary knowledge and the guidance need. Also this Site will help the entrepreneurs who looking forward to be success in their field to connect to the New World and gain their life goals. We wish all the best for our courageous entrepreneurs who seek the success in their path.

Lion.P.B. Dissanayake
Justices of the Peace for the Whole Island

Message from the
President

On behalf of the Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture, I would like to thank you for your support and continued membership.The Anuradhapura Chamber of Commerce Industry and Agriculture has been an advocate for the business community and actively supports economic development in our city. It is my responsibility to continue the Chamber’s efforts and present improved programs and services that will bring great value to your business. I am fortunate to be able to work with City Council and community organizations for the benefit of ADCCIA. I am open to listening to everyone that has an interest in ADCCIA and certainly open to changes that will directly and positively impact our members and the City. I am confident that we can achieve great success and work towards a common goal: seeing ADCCIA thrive and be recognized as one of the greatest organizations we all know it is.

Mr. R.M Nalaka Ruwan Bandara Ranathunga
Sri Tel Cellular

Latest News

Azerbaijan Tour
17/11/2019

ADCCIA Events